Regulamin

Regulamin portalu przyjazniseniorom.com

 
§ 1. Wstęp
 
1. Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego przyjazniseniorom.com. W Regulaminie określone są podstawowe zasady funkcjonowania serwisu, prawa i obowiązki jego użytkowników, oraz zasady odpowiedzialności Licencjodawcy i Licencjobiorcy.
 
2. Niniejszy Regulamin wiąże każdą osobę korzystającą z Usługi Strony www.przyjazniseniorom.com poprzez jej aktywację w Serwisie (w dalszej części zwaną „Licencjobiorcą”), bez względu na to, czy dokonała rejestracji w Serwisie, a następnie aktywacji Usługi, samodzielnie czy za pomocą osób trzecich, pod prawdziwym nazwiskiem/nazwą/firmą czy też pod pseudonimem.
 
 
§ 2. Definicje
 
1. Licencjodawca - właściciel serwisu przyjazniseniorom.com – podmiot prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą B&B Usługi Informacyjne Bogumiła Budzińska-Bojdo, zarejestrowanym CEIDG, Regon: 361497989.
 
2. Serwis - strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, do których prawa przysługują firmie B&B Usługi Informacyjne i które dostępne są pod adresem przyjazniseniorom.com.
 
3. Licencjobiorcy – osoby fizyczne, która ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 
4. Prezentowany obiekt – dom seniora (w przypadku zespołu domów seniora mających jednego właściciela, pojedynczy budynek w ramach danego regionu/województwa), centrum opieki i rehabilitacji (w przypadku zespołu centrów opieki i rehabilitacji mających jednego właściciela, pojedynczy budynek w ramach danego regionu/województwa), firma świadcząca usługi transportu medycznego (w przypadku firmy składającej się z oddziałów regionalnych/wojewódzkich, pojedynczy odział w ramach danego regionu/województwa), hotele, ośrodki SPA, sanatoria (w przypadku kompleksu o zasięgu regionalnym/wojewódzkim, pojedynczy budynek w ramach danego regionu/województwa), ośrodki medycyny estetycznej (w przypadku ośrodków składających się z oddziałów regionalnych/wojewódzkich, pojedynczy odział w ramach danego regionu/województwa).
 
5. Zakres Informacji – zakres danych, które składają się na odpłatną prezentację obiektu w serwisie przyjazniseniorom.com.

6. Okres abonamentowy - okres, na jaki zostaje wykupiona prezentacja biketu lub firmy w serwisie przyjazniseniorom.com. Jest to okres 12 m-cy liczonych od momentu wykupienia prezentacji.
 
 
§ 3. Zasady ogólne korzystania z serwisu www.przyjazniseniorom.com
 
1. Warunkiem uzyskania statusu Licencjobiorcy Usługi Strony WWW jest dokonanie rejestracji w Serwisie www.przyjazniseniorom.com.
 
2. Prawo korzystania z Licencji Usługi Strony WWW wygasa z chwilą utraty statusu Licencjobiorcy w Serwisie www.przyjazniseniorom.com.
 
3. W ramach Licencji, Licencjodawca udostępnia Licencjobiorcy, za pomocą panelu administracyjnego w ramach Usługi Strony WWW informacji handlowej obejmującej:
 
(1) opis główny prezentowanego pojedynczego obiektu,
(2) do 20 zdjęć obrazujących reklamowany pojedynczy obiekt,
(3) dane teleadresowe pojedynczego obiektu,
(4) oznaczenia lokalizacji pojedynczego obiektu na mapie.

Szczegółowe parametry powyższego Zakresu Informacji (pkt. 1-4) określono w § 3 poniżej. Zgodnie  przyjętym na dany rok kalendarzowy cennikiem.
 
4. Za pomocą panelu administracyjnego Licencjobiorca ma prawo dokonać w swojej ofercie zmian w zakresie:
a) edycji treści strony głównej, 

b) edycji zdjęć, danych adresowych, pozycji na mapie,

c) edycji danych fakturowych.

5. Dokonanie przez Licencjobiorcę jakichkolwiek dodatkowych zmian może nastąpić jedynie po uprzednim skierowaniu do Licencjobiorcy zapytania określającego rodzaj zaproponowanego rozwiązania. Realizacja propozycji Licencjobiorcy zostanie wykonana po uiszczeniu ustalonej wcześniej ceny i w ustalonym terminie.
 
 
§ 4 Zakres Informacji
 
1. Modyfikacja Zakresu Informacji jest możliwa za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 48 505 358 360, a także za pomocą panelu administracyjnego serwisu przyjazniseniorom.com.

2. Licencjobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść Zakresu Informacji opublikowanych w Serwisie, przez niego, albo osobę posługującą się jego Loginem. Licencjobiorca zobowiązuje się nie umieszczać w Serwisie Zakresu Informacji naruszających obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej).
 
3. W przypadku zgłoszonego przez osobę trzecią roszczenia dotyczącego Zakresu Informacji, w szczególności związanych z naruszeniem praw autorskich, Licencjobiorca zwolni Licencjodawcę i jego podwykonawców z odpowiedzialności wynikającej z takiego roszczenia oraz zapewni zwrot wszelkich kosztów i wydatków (wliczając w to wynagrodzenia za usługi prawne i zwrot kosztów związanych ze świadczeniem tych usług) z tego tytułu.
 
4. Szczegółowe parametry Zakres Informacji (m.in. długość opisów, rozmiary plików ze zdjęciami i in.) będą uregulowane przez Licencjodawcę w Specyfikacji Technicznej bądź ustalane przez Licencjodawcę indywidualnie, w drodze jednostronnych, wiążących dla Licencjobiorcy, rozstrzygnięć.
 
5. Licencjobiorca zobowiązuje się nie umieszczać w ramach Zakresu Informacji skryptów, kodów html niezwiązanych z formatowaniem tekstu, elementów graficznych, które ingerują w szablon strony i zmieniają jej standardowy układ.
 
6. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do podejmowania ostatecznej decyzji o treści Zakresu Informacji umieszczonych w Serwisie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub w części Zakresu Informacji zawartych w Serwisie oraz do okresowego lub całkowitego wycofania Zakresu Informacji, ich części lub całego zasobu informacyjnego Serwisu z sieci Internet, bez wcześniejszego powiadomienia Licencjobiorcy. Jeśli działania takie nie są uzasadnione niezgodnością z Regulaminem i nie zachodzą przesłanki ograniczające bądź wyłączające odpowiedzialność Licencjodawcy, to wskutek takich działań następuje proporcjonalnie zmniejszenie wynagrodzenia Licencjodawcy.
 
 
§ 5. Zamawianie usługi internetowej.
 
1. Licencjodawca zobowiązuje się do aktywowania oraz wystawienia faktury VAT. Faktura VAT zostanie wysłana pocztą elektroniczną do Klienta do 7 dni od odnotowania wpłaty na koncie Usługodawcy.
 
2. Brak wpłaty na koncie Licencjodawcy za usługę internetową w ciągu 14 dni od daty zamówienia usługi powoduje zablokowanie dostępu do usługi 15 dnia od daty zamówienia na kolejnych 7 dni. Jeżeli w tym czasie Licencjodawca odnotuje wpłatę na koncie tytułem utrzymania usługi internetowej, dostęp do niej zostanie odblokowany, a abonament przedłużony na okres abonamentowy wskazany w elektronicznym wniosku zamówienia, liczony od daty zamówienia usługi.
 
3. Usługa internetowa nieopłacona w ciągu 14 dni od daty zamówienia zostanie usunięta wraz z usługami dodatkowymi zamówionymi do tej usługi internetowej. Zamówienie zostanie anulowane, o czym Licencjodawca poinformuje Klienta za pomocą poczty elektronicznej e-mail lub telefoniczne. Anulowanie zamówienia jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy.
 
 
§ 6. Przedłużanie okresu świadczenia usługi internetowej.
 
1. Na 14 dni przed końcem bieżącego okresu abonamentowego  prześle fakturę pro forma tytułem utrzymania usługi internetowej na kolejny okres abonamentowy.
 
2. Klient dokonuje przedłużenia okresu abonamentowego poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy wskazany przez Licencjodawcę, tytułem utrzymania usługi, na kolejny okres abonamentowy.
 
3. Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty za kolejny okres abonamentowy najpóźniej ostatniego dnia okresu abonamentowego poprzedniego okresu abonamentowego usługi internetowej.
 
4. Klient dokonując wpłaty tytułem utrzymania usługi na kolejny okres abonamentowy, oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki aktualnego Regulaminu i specyfikacji usługi, dostępnych na stronie www.przyjazniseniorom.com i tym samym zawierana jest umowa o świadczenie usługi internetowej w kolejnym okresie abonamentowym. Zatwierdzone warunki są jedynymi obowiązującymi na jakich Licencjodawca świadczy usługę.
 
5. Po odnotowaniu wpłaty na koncie Licencjodawcy, tytułem utrzymania usługi na kolejny okres abonamentowy, świadczenie usługi zostanie przedłużone o kolejny okres abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego okresu abonamentowego. Faktura VAT zostanie wystawiona w terminie do 7 dni od daty odnotowania wpłaty na koncie Licencjodawcy.
 
6. Brak wpłaty na koncie Licencjodawcy tytułem utrzymania usługi internetowej na kolejny okres abonamentowy do ostatniego dnia okresu abonamentowego usługi oznaczać będzie zablokowanie dostępu do niej, począwszy od następnego dnia po zakończeniu okresu abonamentowego.
 
7. Jeżeli w terminie 14 dni od daty zakończenia poprzedniego okresu abonamentowego Licencjodawca odnotuje wpłatę na koncie tytułem utrzymania usługi na kolejny okres abonamentowy, dostęp do usługi zostanie odblokowany, a czas utrzymania usługi przedłużony o kolejny okres abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego okresu.
 
8. Brak wpłaty na koncie Licencjodawcy tytułem utrzymania usługi internetowej na kolejny okres abonamentowy do 14 dnia po zakończeniu poprzedniego okresu abonamentowego oznaczać będzie rozwiązanie umowy z Licencjodawcą oraz usunięcie usługi z portalu internetowego.
 
9. Prezentowany obiekt, dla którego został wykupiony abonament w serwisie prezentowany jest na początku listy wyświetlania w ramach danej kategorii, wyróżniona zielonym tłem. W przypadku większej ilości prezentacji obiektu, obowiązuje alfabetyczna kolejność wyświetlania w ramach danej kategorii, na początku listy wyświetlania, wyróżnionej zielonym tłem.
 
 
§ 7.  Płatności
 
1. Opłata za usługę internetową ustalana jest według cennika obowiązującego w dniu zamówienia usługi
lub w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu abonamentowego. Opłata abonamentowa jest niepodzielna.
 
2. Płatność za usługę internetową rozliczana jest w okresach abonamentowych.
 
3. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen usługi. Nowe ceny zostają podane w zaktualizowanym cenniku przesłanym do Licencjobiorcy droga elektroniczną i obowiązują od dnia wprowadzenia zmiany. Zmiana ceny usługi internetowej w trakcie trwania bieżącego abonamentu nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów dla Klienta do końca opłaconego okresu abonamentowego usługi, lub zgodnie z zawartą indywidualnie umową.
 
4. Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty tytułem opłacenia usługi na wskazany przez Licencjodawcę rachunek bankowy.
 
5. Faktura VAT tytułem utrzymania usługi wystawiana jest zgodnie z danymi podanymi przez Licencjobiorcę.
 
6. Zwroty wpłat będą przekazywane na numer rachunku bankowego Licencjobiorcy w Polsce.
 
 
§ 8 Obowiązki i odpowiedzialność Licencjobiorcy
 
1. Licencjobiorca ma obowiązek przestrzegania Regulaminu przy zachowaniu najwyższego stopnia staranności.
 
2. Licencjobiorca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania przepisów wynikających z prawa autorskiego
i niepublikowania w Serwisie treści naruszających prawa osób trzecich.

3. Zabrania się podejmowania przez Licencjobiorcę działań faktycznie lub potencjalnie utrudniających
lub uniemożliwiających prawidłowe działanie Usługi Strony. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio
w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę Licencjodawcy, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek Serwisu lub dobre imię Licencjodawcy.
 
4. Licencjobiorca zobowiązuje się do zachowania prawa własności Licencjodawcy do użytych w  Serwisie www.przyjazniseniorom.com rozwiązań systemowych, zarządzających z Serwisem, a także wszelkich elementów związanych z szatą graficzną.
 
5. Zabrania się podejmowania przez Licencjobiorcę działań faktycznie lub potencjalnie konkurencyjnych względem Licencjodawcy. W szczególności do reklamowania innych niż www.przyjazniseniorom.com serwisów internetowych z bazą obiektów/firm dedykowanych seniorom.
 
6. Licencjobiorca zobowiązany jest do informowania Licencjodawcę o wszelkich zmianach mających wpływ
na realizację umowy.
 
7. Licencjobiorca zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie zamawiania usługi.
 
8. Licencjobiorca w pełni odpowiada za materiały i treści zamieszczone na swojej stronie www i prezentacji,
a w szczególności za prawa autorskie do zamieszczonych tam materiałów.
 
9. Licencjobiorca zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności.
 
10. Licencjodawca ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usług danemu Klientowi, bez prawa zwrotu niewykorzystanej kwoty abonamentu, jeżeli, Licencjobiorca złamie postanowienia Regulaminu.
 
 
§ 9 Naruszenie Regulaminu
 
1. W przypadku stwierdzenia przez Licencjodawcę naruszenia Regulaminu dokonanego przez Licencjobiorcę, Licencjodawca może bezzwłocznie pozbawić Licencjobiorcę wszystkich albo niektórych uprawnień wynikających z Licencji. W takich okolicznościach, Licencjobiorcy nie przysługuje zwrot żadnej z opłat poniesionych na rzecz Licencjodawcy.
 
2. Za naruszenie postanowień Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
 
3. Licencjobiorca może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane przez Licencjodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Licencjodawca rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Licencjodawca może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 60 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 
 
§ 10 Korespondencja
 
1. Dokonanie aktywacji w Serwisie oznacza zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie zawartych w nim danych
w celach marketingowych.
 
2. Licencjobiorcy wyrażają zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej i tradycyjnej dotyczących spraw administracyjnych, informacji promocyjnych Serwisu oraz reklam w okresie trwania Licencji oraz po jej zakończeniu, chyba że w formie pisemnej nakażą Licencjodawcy usunięcie swoich danych z jego bazy.
 
3. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być nie pozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego. Jakakolwiek odpowiedzialność Licencjodawcy z tego tytułu zostaje wyłączona.
 
 
§ 11. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
 
1. Licencjobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych umieszczonych
w formularzu rejestracyjnym Serwisu przez Licencjodawcę w celu przesyłania ofert marketingowych, jak również na udostępnianie ich innym podmiotom.
 
2. Za datę złożenia oświadczenia przez Licencjobiorcę uważa się datę aktywacji w Serwisie.

3. Oświadczenie Licencjobiorcy oznacza jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych w przyszłości, również w przypadku wygaśnięcia prawa do Licencji.
 
 
§ 12. Obowiązki i odpowiedzialność Licencjodawcy.
 
1. Licencjodawca zobowiązany jest do świadczenia usługi internetowej w pełnym zakresie i z należytą starannością, nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub błędne wykonanie usługi z przyczyn leżących
po stronie innych podmiotów.
 
2. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu usługi internetowej, związanych z obsługą i konserwacją systemu.
 
3. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m.in. w wyniku:
- braku ciągłości świadczenia usług spowodowanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich,
- klęsk żywiołowych,
- naruszenia postanowień umowy przez Licencjobiorcę.
 
4. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za materiały i treści zamieszczone na stronach www i prezentacjach Licencjobiorcy, a w szczególności do praw autorskich zamieszczonych tam materiałów.
 
5. Odpowiedzialność Licencjodawcy jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Licencjobiorcy.
 

§ 13. Regulamin 

1. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Licencjobiorcę serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku Regulaminu. 

2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, Licencjobiorca może poinformować o tym Licencjodawcę, co spowoduje likwidację Konta i Profilu Licencjobiorcy.

Kategorie
Opieka i rehabilitacja Transport medyczny Wczasy dla seniorów Sprzęt rehabilitacyjny Uniwersytety Trzeciego Wieku Dzienny Dom Senior-WIGOR Hospicja Poradnie geriatryczne Usługi opiekuńcze w domu Produkty medyczne
Wyszukaj obiekt